• مقالات زیما پرتو >> تولید برق خورشیدی (سولار)

  • 1387/12/01
   صحرای بزرگ آفریقا برق اروپا را تأمین می‌کند
    
   یک شبکه جدید انتقال جریان برق امکان حمل الکتریسیته را به نیروگاهی دور ازاین صحرا بدون خطر افت انرژی فراهم خواهد کرد. این نیروگاه جدید قرار است در ولزانگلیس ساخته شود. اولین نتایج اجرای این طرح در سال 2050 به بهره برداری می رسد. دولتهایاروپایی در پروژه مشترکی تا سال 2050 قصد دارند با نصب پنلهای خورشیدی در صحرایبزرگ آفریقا از انرژی خورشیدی این منطقه در تأمین برق اروپا استفادهکنند. محققان اروپایی در پروژه مشترکی که دولتهای اروپایی هزینه 50 میلیاردیورویی آن را تأمین کرده اند قصد دارند پنلهای خورشیدی را در صحرای بزرگ آفریقا نصب کنند. گزارش موسسه انرژی در کمیسیون اروپا که در همایش یوروساینس دربارسلونای اسپانیا ارائه شد، نشان می دهد که جمع آوری 3/0 درصد از انرژی خورشیدی کهصحرای بزرگ آفریقا را گرم می کند برای رفع نیاز انرژی برق اروپا کافی خواهدبود. منبع : سانا